您现在的位置是: 首页 > 诗词鉴赏 诗词鉴赏

《三字经》全文 带拼音_三字经全文带拼音完整

zmhk 2024-05-13 人已围观

简介《三字经》全文 带拼音_三字经全文带拼音完整       《三字经》全文 带拼音的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于《三字经

《三字经》全文 带拼音_三字经全文带拼音完整

       《三字经》全文 带拼音的今日更新是一个不断变化的过程,它涉及到许多方面。今天,我将与大家分享关于《三字经》全文 带拼音的最新动态,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些帮助。

1.三字经拼音正规全文

2.三字经全文朗读全拼音

3.三字经的正规全文解释拼音

4.《三字经》完整版全文带拼音

5.三字经完整版全文带拼音

6.三字经全文带拼音

《三字经》全文 带拼音_三字经全文带拼音完整

三字经拼音正规全文

       三字经拼音正规全文介绍如下:

       rén zhīchūxìng běn shàn

       人之初,性本善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

       性相近,习相远。

       gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

       苟不教,性乃迁。

       jiào zhīdào guì yǐzhuān

       教之道,贵以专。

       xīmèng mǔzé lín chǔ

       昔孟母,择邻处。

       zǐbù xué duàn jīzhù

       子不学,断机杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng

       窦燕山,有义方。

       jiào wǔzǐmíng jù yáng

       教五子,名俱扬。

       yǎng bú jiào fù zhīguò

       养不教,父之过。

       jiào bù yán shīzhīduò

       教不严,师之惰。

       zǐbù xué fēi suǒyí

       子不学,非所宜。

       yòu bù xué lǎo hé wéi

       幼不学,老何为。

       yù bù zhuó bù chéng qì

       玉不琢,不成器。

       rén bù xué bù zhīyì

       人不学,不知义。

       wèi rén zǐfāng shào shí

       为人子,方少时。

       qīn shīyǒu xí lǐyí

       亲师友,习礼仪。

       xiāng jiǔlíng néng wēn xí

       香九龄,能温席。

       xiào yú qīn suǒdāng zhí

       孝于亲,所当执。

       róng sì suì néng ràng lí

       融四岁,能让梨。

       tì yú zhǎng yí xiān zhī

       弟于长,宜先知。

       shǒu xiào tì cì jiàn wén

       首孝弟,次见闻。

       zhīmǒu shù shí mǒu wén

       知某数,识某文。

       yīér shí shí ér bǎi

       一而十,十而百。

       bǎi ér qiān qiān ér wàn

       百而千,千而万。

       sān cái zhětiān dì rén

       三才者,天地人。

       sān guāng zhěrì yuè xīng

       三光者,日月星。

       sān gāng zhějūn chén yì

       三纲者,君臣义。

       fù zǐqīn fūfù shùn

       父子亲,夫妇顺。

       yuēchūn xià yuēqiūdōng

       曰春夏,曰秋冬。

       cǐsì shí yùn bù qióng

       此四时,运不穷。

       yuēnán běi yuēxīdōng

       曰南北,曰西东。

       cǐsì fāng yìng hūzhōng

       此四方,应乎中。

       yuēshuǐhuǒmù jīn tǔ

       曰水火,木金土。

       cǐwǔxíng běn hūshù

       此五行,本乎数。

       yuērén yì lǐzhì xìn

       曰仁义,礼智信。

       cǐwǔcháng bù róng wěn

       此五常,不容紊。

       dào liáng shūmài shǔjì

       稻粱菽,麦黍稷。

       cǐliù gǔrén suǒshí

       此六谷,人所食。

       mǎniú yáng jīquǎn shǐ

       马牛羊,鸡犬豕。

       cǐliù chù rén suǒsì

       此六畜,人所饲。

       yuēxǐnù yuēāi jù

       曰喜怒,曰哀惧。

       ài wù yù qīqíng jù

       爱恶欲,七情具。

       páo tǔgé mù shí jīn

       匏土革,木石金。

       sīyǔzhú nǎi bāyīn

       丝与竹,乃八音。

       gāo zēng zǔfù ér shēn

       高曾祖,父而身。

       shēn ér zǐzǐér sūn

       身而子,子而孙。

       zì zǐsūn zhì xuán zēng

       自子孙,至玄曾

       nǎi jiǔzú rén zhīlún

       乃九族,人之伦。

       fù zǐēn fūfù cóng

       父子恩,夫妇从。

       xiōng zé yǒu dì zé gōng

       兄则友,弟则恭。

       zhǎng yòu xù yǒu yǔpéng

       长幼序,友与朋。

       jūn zé jìng chén zé zhōng

       君则敬,臣则忠。

       cǐshí yì rén suǒtóng

       此十义,人所同。

       fán xùn méng xūjiǎng jiū

       凡训蒙,须讲究。

       xiáng xùn gǔmíng jù dòu

       详训诂,明句读。

       wéi xué zhěbì yǒu chū

       为学者,必有初。

       xiǎo xué zhōng zhì sì shū

       小学终,至四书。

       lún yǔzhěèr shí piān

       论语者,二十篇。

       qún dì zǐjì shàn yán

       群弟子,记善言。

       mèng zǐzhěqīpiān zhǐ

       孟子者,七篇止。

       jiǎng dào dé shuōrén yì

       讲道德,说仁义。

       zuò zhōng yōng zǐsībǐ

       作中庸,子思笔。

       zhōng bù piān yōng bú yì

       中不偏,庸不易。

       dà xiǎo dàì zhù lǐjì

       大小戴,注礼记。

       shù shèng yán lǐyuè bèi

       述圣言,礼乐备。

       yuēguó fēng yuēyǎsòng

       曰国风,曰雅颂。

       hào sì shīdāng fěng yǒng

       号四诗,当讽咏。

       shījì wáng chūn qiūzuò

       诗既亡,春秋作。

       yù bāo biǎn bié shàn è

       寓褒贬,别善恶。

       sān zhuàn zhěyǒu gōng yáng

       三传者,有公羊。

       yǒu zuǒshì yǒu gǔliáng

       有左氏,有谷梁。

       jīng jì míng fāng dú zǐ

       经既明,方读子。

       cuōqí yào jì qí shì

       撮其要,记其事。

       wǔzǐzhěyǒu xún yáng

       五子者有荀扬。

       wén zhōng zǐjí lǎo zhuāng

       文中子,及老庄。

       jīng zǐtōng dú zhūshǐ

       经子通,读诸史。

       kǎo shì xì zhīzhōng shǐ

       考世系,知终始。

       zì xīnóng zhì huáng dì

       自羲农,至黄帝。

       hào sān huáng jūshàng shì

       号三皇,居上世。

       táng yǒu yú hào èr dì

       唐有虞,号二帝。

       xiāng yīxùn chēng shèng shì

       相揖逊,称盛世。

       xià yǒu yǔshāng yǒu tāng

       夏有禹,商有汤。

       zhōu wén wǔchēng sān wáng

       周文武,称三王。

       xià chuán zǐjiātiān xià

       夏传子,家天下。

       sì bǎi zǎi qiān xià shè

       四百载,迁夏社。

       tāng fá xià guó hào shāng

       汤伐夏,国号商。

       liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

       六百载,至纣亡。

       zhōu wǔwáng shǐzhūzhòu

       周武王,始诛纣。

       bābǎi zǎi zuì cháng jiǔ

       八百载,最长久。

       zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

       周辙东,王纲坠。

       Chěng gān gēshàng yóu shuì

       逞干戈,尚游说。

       shǐchūn qiūzhōng zhàn guó

       始春秋,终战国。

       wǔbà qiáng qīxióng chū

       五霸强,七雄出。

       yíng qín shì shǐjiān bìng

       嬴秦氏,始兼并。

       chuán èr shì chǔhàn zhēng

       传二世,楚汉争。

       gāo zǔxīng hàn yè jiàn

       高祖兴,汉业建。

       zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

       至孝平,王莽篡。

       guāng wǔxīng wéi dōng hàn

       光武兴,为东汉。

       sì bǎi nián zhōng yú xiàn

       四百年,终于献。

       wèi shǔwú zhēng hàn dǐng

       魏蜀吴,争汉鼎。

       hào sān guó qì liǎng jìn

       号三国,迄两晋。

       song qí jì liáng chén chéng

       宋齐继,梁陈承。

       wéi nán cháo dūjīn líng

       为南朝,都金陵。

       běi yuán wèi fēn dōng xi

       北元魏,分东西。

       yǔwén zhōu yǔgāo qí

       宇文周,与高齐。

       dài zhì suí yì tǔyǔ

       迨至隋,一土宇。

       bú zài chuan shītǒng xù

       不再传,失统绪。

       táng gāo zǔqǐyì shī

       唐高祖,起义师。

       chú suí luàn chuàng guó jī

       除隋乱,创国基。

       èr shí chuán sān bǎi zǎi

       二十传,三百载。

       liáng miè zhīguó nǎi gǎi

       梁灭之,国乃改。

       liáng táng jìn jí hàn zhōu

       梁唐晋,及汉周。

       chēng wǔdài jiēyǒu yóu

       称五代,皆有由。

       yán sòng xīng shòu zhōu shàn

       炎宋兴,受周禅。

       shí bāchuán nán běi hùn

       十八传,南北混。

       liáo yǔjīn dì hào fēn

       辽与金,帝号纷。

       dài miè liáo sòng yóu cún

       迨灭辽,宋犹存。

       zhì yuán xīng jīn xù xiē

       至元兴,金绪歇。

       yǒu sòng shì yì tong miè

       有宋世,一同灭。

       bìng zhōng guó jiān róng dí

       并中国,兼戎狄。

       míng tài zǔjiǔqīn shī

       明太祖,久亲师。

       chuán jiàn wén fāng sì sì

       传建文,方四祀。

       qiān běi jīng yǒng lè sì

       迁北京,永乐嗣。

       dài chóng zhēn méi shān shì

       迨崇祯,煤山逝。

       qīng tài zǔyīng jǐng mìng

       清太祖,膺景命。

       jìng sì fāng kè dà dìng

       靖四方,克大定。

       zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

       至宣统,乃大同。

       shí èr shì qīng zuò zhōng

       十二世,清祚终。

       dú shǐzhěkǎo shí lù

       读史者,考实录。

       tōng gǔjīn ruò qīn mù

       通古今,若亲目。

       kǒu ér song xīn ér wéi

       口而诵,心而维。

       cháo yú sīxīyú sī

       朝于斯,夕于斯。

       xīzhòng ní shīxiàng tuó

       昔仲尼,师项橐。

       gǔshèng xián shàng qín xué

       古圣贤,尚勤学。

       zhào zhōng ling dú lǔlún

       赵中令,读鲁论。

       bǐjì shì xué qiěqín

       彼既仕,学且勤。

       pīpú biān xiāo zhú jiǎn

       披蒲编,削竹简。

       bǐwú shūqiězhīmiǎn

       彼无书,且知勉。

       tóu xuán liáng zhuīcì gǔ

       头悬梁,锥刺股。

       bǐbú jiào zì qín kǔ

       彼不教,自勤苦。

       rú náng yíng rú yìng xuě

       如囊萤,如映雪。

       jiāsuīpín xué bú chuò

       家虽贫,学不辍。

       rú fù xīn rú guà jiǎo

       如负薪,如挂角。

       shēn suīláo yóu kǔzhuó

       身虽劳,犹苦卓。

       sūlǎo quán èr shí qī

       苏老泉,二十七。

       shǐfāfèn dú shūjí

       始发奋,读书籍。

       bǐjì lǎo yóu huǐchí

       彼既老,犹悔迟。

       ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

       尔小生,宜早思。

       ruò liáng hào bāshí èr

       若梁灏,八十二。

       duì dà tíng kuí duōshì

       对大廷,魁多士。

       bǐjì chéng zhòng chēng yì

       彼既成,众称异。

       ěr xiǎo shēng yí lì zhì

       尔小生,宜立志。

       yíng bāsuì néng yǒng shī

       莹八岁,能咏诗。

       mì qīsuì néng fù qí

       泌七岁,能赋棋。

       bǐyǐng wù rén chēng qí

       彼颖悟,人称奇。

       ěr yòu xué dāng xiào zhī

       尔幼学,当效之。

       cài wén jīnéng biàn qín

       蔡文姬,能辨琴。

       xiè dào yùn néng yǒng yín

       谢道韫,能咏吟。

       bǐnǚzǐqiěcōng mǐn

       彼女子,且聪敏。

       ěr nán zǐdāng zì jǐng

       尔男子,当自警。

       táng liú yàn fāng qīsuì

       唐刘晏,方七岁。

       jǔshén tóng zuò zhèng zì

       举神童,作正字。

       bǐsuīyòu shēn yǐshì

       彼虽幼,身已仕。

       ěr yòu xué miǎn ér zhì

       尔幼学,勉而致。

       yǒu wéi zhěyì ruò shì

       有为者,亦若是。

       quǎn shǒu yè jīsīchén

       犬守夜,鸡司晨。

       gǒu bù xué hé wéi rén

       苟不学,曷为人。

       cán tǔsīfēng niàng mì

       蚕吐丝,蜂酿蜜。

       rén bù xué bù rú wù

       人不学,不如物。

       yòu ér xué zhuàng ér xíng

       幼而学,壮而行。

       shàng zhì jūn xià zé mín

       上致君,下泽民。

       yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

       扬名声,显父母。

       guāng yú qián yù yú hòu

       光于前,裕于后。

       rén yí zǐjīn mǎn yíng

       人遗子,金满赢。

       wǒjiào zǐwéi yì jīng

       我教子,惟一经。

       qín yǒu gōng xì wú yì

       勤有功,戏无益。

       jiè zhīzāi yí miǎn lì

       戒之哉,宜勉力。

三字经全文朗读全拼音

       三字经全文及注释(带拼音,含逐字逐句翻译,含语音下载) 关键字: 三字经 三字经全文 三字经注释 三字经翻译

       前言:《三字经》自>南宋王应麟(字伯厚)先生所创作以来,已有七百多年历史,内容大都采用韵文,每三字一句,四句一组,像一首诗一样,背诵起来,如唱儿歌,三字经是学习中华传统文化不可多得的的儿童启蒙读物,共一千多字,可谓家喻户晓,脍炙人口。内容包括了中国传统的教育、历史、天文、地理、伦理和道德以及一些民间传说,广泛生动而又言简意赅。用来教育子女琅琅上口十分有趣,又能启迪心智,时人觉得本书内容很好,纷纷翻印,因此广为流传,历久不衰,直至今日内容虽有修改或增加,但主要结构并未改变,是一本难得的启蒙读本。三字经还被联合国教科文组织列入《世界儿童道德教育丛书》。

        rén zhī chū 人之初 ,xìng běn shàn 性本善, xìng xiāng jìn 性相近, xí xiāng yuǎn 习相远。

        解释人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。

        〖解读〗 人生下来原本都是一样,但从小不好好教育,善良的本性就会变坏。所以,人从小就要好好学习,区分善恶,才能成为一个对社会有用的人才。

三字经的正规全文解释拼音

        三字经全文朗读全拼音

        《三字经》作为三大国学启蒙读物之一,是中华民族珍贵的`文化遗产,它短小精悍、琅琅上口,千百年来,家喻户晓。下面是应届毕业生整理的三字经全文朗读全拼音,欢迎大家阅读。

       

        r?n zhī chū x?ng běn sh?n

        人 之 初 , 性 本 善。

        x?ng xiāng j?n x? xiāng yuǎn

        性 相 近 , 习 相 远。

        gǒu b? ji?o x?ng nǎi qiān

        苟 不 教 , 性 乃 迁。

        ji?o zhī d?o gu? yǐ zhuān

        教 之 道 , 贵 以 专。

        xī m?ng mǔ z? l?n chǔ

        昔 孟 母 , 择 邻 处。

        zǐ b? xu? du?n jī zh?

        子 不 学 , 断 机 杼。

        d?u yān shān yǒu y? fāng

        窦 燕 山 , 有 义 方。

        ji?o wǔ zǐ m?ng j? y?ng

        教 五 子 , 名 俱 扬。

        yǎng b? ji?o f? zhī gu?

        养 不 教 , 父 之 过。

        ji?o b? y?n shī zhī du?

        教 不 严 , 师 之 惰。

        zǐ b? xu? fēi suǒ y?

        子 不 学 , 非 所 宜。

        y?u b? xu? lǎo h? w?i

        幼 不 学 , 老 何 为。

        y? b? zhu? b? ch?ng q?

        玉 不 琢 , 不 成 器。

        r?n b? xu? b? zhī y?

        人 不 学 , 不 知 义。

        w?i r?n zǐ fāng sh?o sh?

        为 人 子 , 方 少 时。

        qīn shī yǒu x? lǐ y?

        亲 师 友 , 习 礼 仪。

        xiāng jiǔ l?ng n?ng wēn x?

        香 九 龄 , 能 温 席。

        xi?o y? qīn suǒ dāng zh?

        孝 于 亲 , 所 当 执。

        r?ng s? su? n?ng r?ng l?

        融 四 岁 , 能 让 梨。

        t? y? zhǎng y? xiān zhī

        弟 于 长 , 宜 先 知。

        shǒu xi?o t? c? ji?n w?n

        首 孝 弟 , 次 见 闻。

        zhī mǒu sh? sh? mǒu w?n

        知 某 数 , 识 某 文。

        yī ?r sh? sh r bǎi

        一 而 十 , 十 而 百。

        bǎi ?r qiān qiān ?r w?n

        百 而 千 , 千 而 万。

        sān c?i zhě tiān d? r?n

        三 才 者 , 天 地 人。

        sān guāng zhě r? yu? xīng

        三 光 者 , 日 月 星。

        sān gāng zhě jūn ch?n y?

        三 纲 者 , 君 臣 义。

        f? zǐ qīn fū f? sh?n

        父 子 亲 , 夫 妇 顺。

        yuē chūn xi? yuē qiū dōng

        曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

        cǐ s? sh? y?n b? qi?ng

        此 四 时 , 运 不 穷。

        yuē n?n běi yuē xī dōng

        曰 南 北 , 曰 西 东。

        cǐ s? fāng y?ng hū zhōng

        此 四 方 , 应 乎 中。

        yuē shuǐ huǒ m? jīn tǔ

        曰 水 火 , 木 金 土。

        cǐ wǔ x?ng běn hū sh?

        此 五 行 , 本 乎 数。

        yuē r?n y? lǐ zh? x?n

        曰 仁 义 , 礼 智 信。

        cǐ wǔ ch?ng b? r?ng wěn

        此 五 常 , 不 容 紊。

        d?o li?ng shū m?i shǔ j?

        稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

        cǐ li? gǔ r?n suǒ sh?

        此 六 谷 , 人 所 食。

        mǎ ni? y?ng jī quǎn shǐ

        马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

        cǐ li? ch? r?n suǒ s?

        此 六 畜 , 人 所 饲。

        yuē xǐ n? yuē āi j?

        曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

        ?i w? y? qī q?ng j?

        爱 恶 欲 , 七 情 具。

        p?o tǔ g? m? sh? jīn

        匏 土 革 , 木 石 金。

        sī yǔ zh? nǎi bā yīn

        丝 与 竹, 乃 八 音。

        gāo zēng zǔ f r shēn

        高 曾 祖 , 父 而 身。

        shēn ?r zǐ zǐ ?r sūn

        身 而 子 , 子 而 孙。

        z? zǐ sūn zh? xu?n zēng

        自 子 孙 , 至 玄 曾

        nǎi jiǔ z? r?n zhī l?n

        乃 九 族 , 人 之 伦。

        f? zǐ ēn fū f? c?ng

        父 子 恩 , 夫 妇 从。

        xiōng z? yǒu d? z? gōng

        兄 则 友 , 弟 则 恭。

        zhǎng y?u x? yǒu yǔ p?ng

        长 幼 序 , 友 与 朋。

        jūn z? j?ng ch?n z? zhōng

        君 则 敬 , 臣 则 忠。

        cǐ sh? y? r?n suǒ t?ng

        此 十 义 , 人 所 同。

        f?n x?n m?ng xū jiǎng jiū

        凡 训 蒙 , 须 讲 究。

        xi?ng x?n gǔ m?ng j? d?u

        详 训 诂 , 明 句 读。

        w?i xu? zhě b? yǒu chū

        为 学 者 , 必 有 初。

        xiǎo xu? zhōng zh? s? shū

        小 学 终 , 至 四 书。

        l?n yǔ zhě ?r sh? piān

        论 语 者 , 二 十 篇。

        q?n d? zǐ j? sh?n y?n

        群 弟 子 , 记 善 言。

        m?ng zǐ zhě qī piān zhǐ

        孟 子 者 , 七 篇 止。

        jiǎng d?o d? shuō r?n y?

        讲 道 德 , 说 仁 义。

        zu? zhōng yōng zǐ sī bǐ

        作 中 庸 , 子 思 笔。

        zhōng b? piān yōng b? y?

        中 不 偏 , 庸 不 易。

        大 小 戴 , 注 礼 记。

        sh? sh?ng y?n lǐ yu? b?i

        述 圣 言 , 礼 乐 备。

        yuē gu? fēng yuē yǎ s?ng

        曰 国 风 , 曰 雅 颂。

        h?o s? shī dāng fěng yǒng

        号 四 诗 , 当 讽 咏。

        shī j? w?ng chūn qiū zu?

        诗 既 亡 , 春 秋 作。

        y? bāo biǎn bi? sh?n ?

        寓 褒 贬 , 别 善 恶。

        sān zhu?n zhě yǒu gōng y?ng

        三 传 者 , 有 公 羊。

        yǒu zuǒ sh? yǒu gǔ li?ng

        有 左 氏 , 有 谷 梁。

        jīng j? m?ng fāng d? zǐ

        经 既 明 , 方 读 子。

        cuō q? y?o j? q? sh?

        撮 其 要 , 记 其 事。

        wǔ zǐ zhě yǒu x?n y?ng

        五 子 者 有 荀 扬。

        w?n zhōng zǐ j? lǎo zhuāng

        文 中 子 , 及 老 庄。

        jīng zǐ tōng d? zhū shǐ

        经 子 通 , 读 诸 史。

        kǎo sh? x? zhī zhōng shǐ

        考 世 系 , 知 终 始。

        z? xī n?ng zh? hu?ng d?

        自 羲 农 , 至 黄 帝。

        h?o sān hu?ng jū sh?ng sh?

        号 三 皇 , 居 上 世。

        t?ng yǒu y? h?o ?r d?

        唐 有 虞 , 号 二 帝。

        xiāng yī x?n chēng sh?ng sh?

        相 揖 逊 , 称 盛 世。

        xi? yǒu yǔ shāng yǒu tāng

        夏 有 禹 , 商 有 汤。

        zhōu w?n wǔ chēng sān w?ng

        周 文 武 , 称 三 王。

        xi? chu?n zǐ jiā tiān xi?

        夏 传 子 , 家 天 下。

        s? bǎi zǎi qiān xi? sh?

        四 百 载 , 迁 夏 社。

        tāng f? xi? gu? h?o shāng

        汤 伐 夏 , 国 号 商。

        li? bǎi zǎi zh? zh?u w?ng

        六 百 载 , 至 纣 亡。

        zhōu wǔ w?ng shǐ zhū zh?u

        周 武 王 , 始 诛 纣。

        bā bǎi zǎi zu? ch?ng jiǔ

        八 百 载 , 最 长 久。

        zhōu zh? dōng w?ng gāng zhu?

        周 辙 东 , 王 纲 坠。

        Chěng gān gē sh?ng y?u shu?

        逞 干 戈 , 尚 游 说。

        shǐ chūn qiū zhōng zh?n gu?

        始 春 秋 , 终 战 国。

        wǔ b? qi?ng qī xi?ng chū

        五 霸 强 , 七 雄 出。

        y?ng q?n sh? shǐ jiān b?ng

        嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

        chu?n ?r sh? chǔ h?n zhēng

        传 二 世 , 楚 汉 争。

        gāo zǔ xīng h?n y? ji?n

        高 祖 兴 , 汉 业 建。

        zh? xi?o ping w?ng mǎng cu?n

        至 孝 平 , 王 莽 篡。

        guāng wǔ xīng w?i dōng h?n

        光 武 兴 , 为 东 汉。

        s? bǎi ni?n zhōng y? xi?n

        四 百 年 , 终 于 献。

        w?i shǔ w? zhēng h?n dǐng

        魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

        h?o sān gu? q? liǎng j?n

        号 三 国 , 迄 两 晋。

        song q? j? li?ng ch?n ch?ng

        宋 齐 继 , 梁 陈 承。

        w?i n?n ch?o dū jīn l?ng

        为 南 朝 , 都 金 陵。

        běi yu?n w?i fēn dōng xi

        北 元 魏 , 分 东 西。

        yǔ w?n zhōu yǔ gāo q?

        宇 文 周 , 与 高 齐。

        d?i zh? su? y? tǔ yǔ

        迨 至 隋 , 一 土 宇。

        b? z?i chuan shī tǒng x?

        不 再 传 , 失 统 绪。

        t?ng gāo zǔ qǐ y? shī

        唐 高 祖 , 起 义 师。

        ch? su? lu?n chu?ng gu? jī

        除 隋 乱 , 创 国 基。

        ?r sh? chu?n sān bǎi zǎi

        二 十 传 , 三 百 载。

        li?ng mi? zhī gu? nǎi gǎi

        梁 灭 之 , 国 乃 改。

        li?ng t?ng j?n j? h?n zhōu

        梁 唐 晋 , 及 汉 周。

        chēng wǔ d?i jiē yǒu y?u

        称 五 代 , 皆 有 由。

        y?n s?ng xīng sh?u zhōu sh?n

        炎 宋 兴 , 受 周 禅。

        sh? bā chu?n n?n běi h?n

        十 八 传 , 南 北 混。

        li?o yǔ jīn d? h?o fēn

        辽 与 金 , 帝 号 纷。

        d?i mi? li?o s?ng y?u c?n

        迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

        zh? yu?n xīng jīn x? xiē

        至 元 兴 , 金 绪

        zh? yu?n xīng jīn x? xiē

        至 元 兴 , 金 绪 歇。

        yǒu s?ng sh? y? tong mi?

        有 宋 世 , 一 同 灭。

        b?ng zhōng gu? jiān r?ng d?

        并 中 国 , 兼 戎 狄。

        m?ng t?i zǔ jiǔ qīn shī

        明 太 祖 , 久 亲 师。

        chu?n ji?n w?n fāng s? s?

        传 建 文 , 方 四 祀。

        qiān běi jīng yǒng l? s?

        迁 北 京 , 永 乐 嗣。

        d?i ch?ng zhēn m?i shān sh?

        迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

        qīng t?i zǔ yīng jǐng m?ng

        清 太 祖 , 膺 景 命。

        j?ng s? fāng k? d? d?ng

        靖 四 方 , 克 大 定。

        zh? xuān tǒng nǎi d? t?ng

        至 宣 统 , 乃 大 同。

        sh r sh? qīng zu? zhōng

        十 二 世 , 清 祚 终。

        d? shǐ zhě kǎo sh? l?

        读 史 者 , 考 实 录。

        tōng gǔ jīn ru? qīn m?

        通 古 今 , 若 亲 目。

        kǒu ?r song xīn ?r w?i

        口 而 诵 , 心 而 维。

        ch?o y? sī xī y? sī

        朝 于 斯 , 夕 于 斯。

        xī zh?ng n? shī xi?ng tu?

        昔 仲 尼 , 师 项 橐。

        gǔ sh?ng xi?n sh?ng q?n xu?

        古 圣 贤 , 尚 勤 学。

        zh?o zhōng ling d? lǔ l?n

        赵 中 令 , 读 鲁 论。

        bǐ j? sh? xu? qiě q?n

        彼 既 仕 , 学 且 勤。

        pī p? biān xiāo zh? jiǎn

        披 蒲 编 , 削 竹 简。

        bǐ w? shū qiě zhī miǎn

        彼 无 书 , 且 知 勉。

        t?u xu?n li?ng zhuī c? gǔ

        头 悬 梁 , 锥 刺 股。

        bǐ b? ji?o z? q?n kǔ

        彼 不 教 , 自 勤 苦。

        r? n?ng y?ng r? y?ng xuě

        如 囊 萤 , 如 映 雪。

        jiā suī p?n xu? b? chu?

        家 虽 贫 , 学 不 辍。

        r? f? xīn r? gu? jiǎo

        如 负 薪 , 如 挂 角。

        shēn suī l?o y?u kǔ zhu?

        身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

        sū lǎo qu?n ?r sh? qī

        苏 老 泉 , 二 十 七。

        shǐ fā f?n d? shū j?

        始 发 奋 , 读 书 籍。

        bǐ j? lǎo y?u huǐ ch?

        彼 既 老 , 犹 悔 迟。

        ěr xiǎo shēng y? zǎo sī

        尔 小 生 , 宜 早 思。

        ru? li?ng h?o bā sh r

        若 梁 灏 , 八 十 二。

        du? d? t?ng ku? duō sh?

        对 大 廷 , 魁 多 士。

        bǐ j? ch?ng zh?ng chēng y?

        彼 既 成 , 众 称 异。

        ěr xiǎo shēng y? l? zh?

        尔 小 生 , 宜 立 志。

        y?ng bā su? n?ng yǒng shī

        莹 八 岁 , 能 咏 诗。

        m? qī su? n?ng f? q?

        泌 七 岁 , 能 赋 棋。

        bǐ yǐng w? r?n chēng q?

        彼 颖 悟 , 人 称 奇。

        ěr y?u xu? dāng xi?o zhī

        尔 幼 学 , 当 效 之。

        c?i w?n jī n?ng bi?n q?n

        蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

        xi? d?o y?n n?ng yǒng y?n

        谢 道 韫 , 能 咏 吟。

        bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

        彼 女 子 , 且 聪 敏。

        ěr n?n zǐ dāng z? jǐng

        尔 男 子 , 当 自 警。

        t?ng li? y?n fāng qī su?

        唐 刘 晏 , 方 七 岁。

        jǔ sh?n t?ng zu? zh?ng z?

        举 神 童 , 作 正 字。

        bǐ suī y?u shēn yǐ sh?

        彼 虽 幼 , 身 已 仕。

        ěr y?u xu? miǎn ?r zh?

        尔 幼 学 , 勉 而 致。

        yǒu w?i zhě y? ru? sh?

        有 为 者 , 亦 若 是。

        quǎn shǒu y? jī sī ch?n

        犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

        gǒu b? xu? h? w?i r?n

        苟 不 学 , 曷 为 人。

        c?n tǔ sī fēng ni?ng m?

        蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

        r?n b? xu? b? r? w?

        人 不 学 , 不 如 物。

        y?u ?r xu? zhu?ng ?r x?ng

        幼 而 学 , 壮 而 行。

        sh?ng zh? jūn xi? z? m?n

        上 致 君 , 下 泽 民。

        y?ng m?ng shēng xiǎn f? mǔ

        扬 名 声 , 显 父 母。

        guāng y? qi?n y? y? h?u

        光 于 前 , 裕 于 后。

        r?n y? zǐ jīn mǎn y?ng

        人 遗 子 , 金 满 赢。

        wǒ ji?o zǐ w?i y? jīng

        我 教 子 , 惟 一 经。

        q?n yǒu gōng x? w? y?

        勤 有 功 , 戏 无 益。

        ji? zhī zāi y? miǎn l?

        戒 之 哉 , 宜 勉 力。

;

《三字经》完整版全文带拼音

       rén人zhī之chū初xìng性běn本shàn善xìng性xiāng相jìn近xí习xiāng相yuǎn远,gǒu苟bú不jiào教xìng性nǎi乃qiān迁jiào教zhī之dào道guì贵yǐ以zhuān专。

       xī昔mèng孟mǔ母zé择lín邻chǔ处zǐ子bù不xué学duàn断jī机zhù杼,dòu窦yān燕shān山yǒu有yì义fāng方jiāo教wǔ五zǐ子míng名jù俱yáng扬。

       yǎng养bú不jiào教fù父zhī之guò过jiào教bù不yán严shī师zhī之duò惰,zǐ子bù不xué学fēi非suǒ所yí宜yòu幼bù不xué学lǎo老hé何wéi为。

       yù玉bù不zhuó琢bù不chéng成qì器rén人bù不xué学bù不zhī知yì义,wéi为rén人zǐ子fāng方shào少shí时qīn亲shī师yǒu友xí习lǐ礼yí仪。

       xiāng香jiǔ九líng龄néng能wēn温xí席xiào孝yú于qīn亲suǒ所dāng当zhí执,róng融sì四suì岁néng能ràng让lí梨dì弟yú于zhǎng长yí宜xiān先zhī知。

三字经完整版全文带拼音

       链接:?/s/1kOfIXJRqxIX-wuEKuOXiLg

?提取码:?6uva?复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦?

       作品相关简介:《三字经》,是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。

三字经全文带拼音

       rén zhī chū xìng běn shàn

       人 之 ? 初 , ? 性 ? 本 ? 善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

       性 相 ? 近 , ? 习 ? 相 ? 远。

       gǒu ? bú jiào xìng nǎi qiān

       苟 不 ? 教 , ? 性 ? 乃 ? 迁。

       jiào zhī dào guì yǐ zhuān

       教 之 ? 道 , ? 贵 ? 以 ? 专。

       xī ? mèng mǔ zé lín chǔ

       昔 孟 ? 母 , 择 ? 邻 ? 处。

       zǐ bù xué duàn jī zhù

       子 不 ? 学 , 断 ? 机 ? 杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng

       窦 燕 ? 山 , 有 ? 义 ? 方。

       jiào wǔ ? zǐ míng jù yáng

       教 五 ? 子 , 名 ? 俱 ? 扬。

       yǎng bú jiào fù zhī guò

       养 不 ? 教 , 父 ? 之 ? 过。

       jiào bù yán shī zhī duò

       教 不 ? 严 , 师 ? 之 ? 惰。

       zǐ bù xué fēi suǒ ? yí

       子 不 ? 学 , 非 ? 所 ? 宜。

       yòu ? bù xué lǎo ? hé wéi

       幼 不 ? 学 , 老 ? 何 ? 为。

       yù bù zhuó bù chéng qì

       玉 不 ? 琢 , 不 ? 成 ? 器。

       rén ? bù ? xué bù ? zhī yì

       人 不 ? 学 , 不 ? 知 ? 义。

       wèi rén ? zǐ fāng shào shí

       为 人 ? 子 , 方 ? 少 ? 时。

       qīn shī yǒu xí ? lǐ ? yí

       亲 师 ? 友 , 习 ? 礼 ? 仪。

       xiāng jiǔ líng ? néng wēn xí

       香 九 ? 龄 , 能 ? 温 ? 席。

       xiào yú qīn suǒ dāng zhí

       孝 于 ? 亲 , 所 ? 当 ? 执。

       róng sì ? suì ? néng ràng lí

       融 四 ? 岁 , 能 ? 让 ? 梨。

       tì yú zhǎng ? yí xiān zhī

       弟 于 ? 长 , 宜 ? 先 ? 知。

       shǒu xiào tì cì jiàn wén

       首 孝 ? 弟 , 次 ? 见 ? 闻。

       zhī mǒu shù shí mǒu wén

       知 某 ? 数 , 识 ? 某 ? 文。

       yī ér shí shí ? ér ? bǎi

       一 而 ? 十 , 十 ? 而 ? 百。

       bǎi ? ér qiān ? qiān ér ? wàn

       百 而 ? 千 , 千 ? 而 ? 万。

       sān cái zhě tiān dì rén

       三 才 ? 者 , 天 ? 地 ? 人。

       sān guāng zhě rì yuè xīng

       三 光 ? 者 , 日 ? 月 ? 星。

       sān gāng zhě jūn chén yì

       三 纲 ? 者 , 君 ? 臣 ? 义。

       fù zǐ qīn fū ? fù shùn

       父 子 ? 亲 , 夫 ? 妇 ? 顺。

       yuē chūn xià yuē qiū dōng

       曰 春 ? 夏 , 曰 ? 秋 ? 冬。

       cǐ sì shí yùn ? bù qióng

       此 四 ? 时 , 运 ? 不 ? 穷。

       yuē nán běi yuē ? xī dōng

       曰 南 ? 北 , 曰 ? 西 ? 东。

       cǐ sì fāng ? yìng hū zhōng

       此 四 ? 方 , 应 ? 乎 ? 中。

       yuē shuǐ huǒ mù jīn ? tǔ

       曰 水 ? 火 , 木 ? 金 ? 土。

       cǐ wǔ xíng běn hū shù

       此 五 ? 行 , 本 ? 乎 ? 数。

       yuē rén ? yì lǐ zhì xìn

       曰 仁 ? 义 , 礼 ? 智 ? 信。

       cǐ wǔ cháng ? bù róng wěn

       此 五 ? 常 , 不 ? 容 ? 紊。

       dào liáng shū ? mài shǔ ? jì

       稻 粱 ? 菽 , 麦 ? 黍 ? 稷。

       cǐ ? liù ? gǔ rén suǒ ? shí

       此 六 ? 谷 , 人 ? 所 ? 食。

       mǎ ? niú yáng jī quǎn shǐ

       马 牛 ? 羊 , 鸡 ? 犬 ? 豕。

       cǐ ? liù chù rén suǒ ? sì

       此 六 ? 畜 , 人 ? 所 ? 饲。

       yuē ? xǐ ? nù yuē ? āi ? jù

       曰 喜 ? 怒 , 曰 ? 哀 ? 惧。

       ài wù ? yù qī qíng jù

       爱 恶 ? 欲 , 七 ? 情 ? 具。

       páo ? tǔ ? gé mù shí jīn

       匏 土 ? 革 , 木 ? 石 ? 金。

       sī yǔ zhú nǎi ? bā yīn

       丝 与 ? 竹, 乃 ? 八 ? 音。

       gāo zēng zǔ fù ? ér shēn

       高 曾 ? 祖 , 父 ? 而 ? 身。

       shēn ér ? zǐ zǐ ? ér sūn

       身 而 ? 子 , 子 ? 而 ? 孙。

       zì zǐ sūn zhì xuán zēng

       自 子 ? 孙 , 至 ? 玄 ? 曾

       nǎi jiǔ ? zú rén ? zhī lún

       乃 九 ? 族 , 人 ? 之 ? 伦。

       fù zǐ ? ēn fū ? fù cóng

       父 子 ? 恩 , 夫 ? 妇 ? 从。

       xiōng zé yǒu dì ? zé gōng

       兄 则 ? 友 , 弟 ? 则 ? 恭。

       zhǎng yòu xù yǒu ? yǔ péng

       长 幼 ? 序 , 友 ? 与 ? 朋。

       jūn ? zé jìng ? chén zé zhōng

       君 则 ? 敬 , 臣 ? 则 ? 忠。

       cǐ ? shí ? yì rén suǒ tóng

       此 十 ? 义 , 人 ? 所 ? 同。

       fán xùn méng xū jiǎng jiū

       凡 训 ? 蒙 , 须 ? 讲 ? 究。

       xiáng xùn gǔ míng jù dòu

       详 训 ? 诂 , 明 ? 句 ? 读。

       wéi xué zhě bì yǒu chū

       为 学 ? 者 , 必 ? 有 ? 初。

       xiǎo xué zhōng zhì sì shū

       小 学 ? 终 , 至 ? 四 ? 书。

       lún ? yǔ zhě èr shí piān

       论 语 ? 者 , 二 ? 十 ? 篇。

       qún ? dì ? zǐ jì shàn yán

       群 弟 ? 子 , 记 ? 善 ? 言。

       mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

       孟 子 ? 者 , 七 ? 篇 ? 止。

       jiǎng dào dé shuō rén yì

       讲 道 ? 德 , 说 ? 仁 ? 义。

       zuò zhōng yōng zǐ ? sī ? bǐ

       作 中 ? 庸 , 子 ? 思 ? 笔。

       zhōng bù piān ? yōng bú ? yì

       中 不 ? 偏 , 庸 ? 不 ? 易。

       大 小 ? 戴 , 注 ? 礼 ? 记。

       shù shèng yán lǐ yuè ? bèi

       述 圣 ? 言 , 礼 ? 乐 ? 备。

       yuē guó fēng ? yuē ? yǎ sòng

       曰 国 ? 风 , 曰 ? 雅 ? 颂。

       hào ? sì ? shī ? dāng fěng yǒng

       号 四 ? 诗 , 当 ? 讽 ? 咏。

       shī ? jì wáng ? chūn qiū zuò

       诗 既 ? 亡 , 春 ? 秋 ? 作。

       yù ? bāo biǎn bié shàn è

       寓 褒 ? 贬 , 别 ? 善 ? 恶。

       sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

       三 传 ? 者 , 有 ? 公 ? 羊。

       yǒu zuǒ shì yǒu ? gǔ liáng

       有 左 ? 氏 , 有 ? 谷 ? 梁。

       jīng jì ? míng ? fāng dú ? zǐ

       经 既 ? 明 , 方 ? 读 ? 子。

       cuō ? qí ? yào jì ? qí ? shì

       撮 其 ? 要 , 记 ? 其 ? 事。

       wǔ zǐ ? zhě ? yǒu xún yáng

       五 子 ? 者 有 ? 荀 ? 扬。

       wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

       文 中 ? 子 , 及 ? 老 ? 庄。

       jīng zǐ tōng dú zhū ? shǐ

       经 子 ? 通 , 读 ? 诸 ? 史。

       kǎo ? shì xì zhī zhōng shǐ

       考 世 ? 系 , 知 ? 终 ? 始。

       zì xī nóng zhì huáng dì

       自 羲 ? 农 , 至 ? 黄 ? 帝。

       hào sān huáng ? jū shàng shì

       号 三 ? 皇 , 居 ? 上 ? 世。

       táng yǒu yú hào èr ? dì

       唐 有 ? 虞 , 号 ? 二 ? 帝。

       xiāng yī xùn ? chēng shèng shì

       相 揖 ? 逊 , 称 ? 盛 ? 世。

       xià yǒu ? yǔ ? shāng yǒu tāng

       夏 有 ? 禹 , 商 ? 有 ? 汤。

       zhōu wén wǔ ? chēng sān wáng

       周 文 ? 武 , 称 ? 三 ? 王。

       xià chuán zǐ jiā tiān xià

       夏 传 ? 子 , 家 ? 天 ? 下。

       sì ? bǎi zǎi qiān xià shè

       四 百 ? 载 , 迁 ? 夏 ? 社。

       tāng fá xià guó ? hào shāng

       汤 伐 ? 夏 , 国 ? 号 ? 商。

       liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

       六 百 ? 载 , 至 ? 纣 ? 亡。

       zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

       周 武 ? 王 , 始 ? 诛 ? 纣。

       bā ? bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

       八 百 ? 载 , 最 ? 长 ? 久。

       zhōu zhé dōng ? wáng gāng zhuì

       周 辙 ? 东 , 王 ? 纲 ? 坠。

       Chěng gān gē shàng yóu shuì

       逞 干 ? 戈 , 尚 ? 游 ? 说。

       shǐ chūn qiū ? zhōng zhàn guó

       始 春 ? 秋 , 终 ? 战 ? 国。

       wǔ bà qiáng ? qī xióng chū

       五 霸 ? 强 , 七 ? 雄 ? 出。

       yíng qín ? shì shǐ jiān bìng

       嬴 秦 ? 氏 , 始 ? 兼 ? 并。

       chuán èr shì chǔ hàn zhēng

       传 二 ? 世 , 楚 ? 汉 ? 争。

       gāo ? zǔ xīng ? hàn ? yè jiàn

       高 祖 ? 兴 , 汉 ? 业 ? 建。

       zhì xiào ping ? wáng mǎng cuàn

       至 孝 ? 平 , 王 ? 莽 ? 篡。

       guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

       光 武 ? 兴 , 为 ? 东 ? 汉。

       sì bǎi nián ? zhōng yú xiàn

       四 百 ? 年 , 终 ? 于 ? 献。

       wèi shǔ ? wú ? zhēng hàn dǐng

       魏 蜀 ? 吴 , 争 ? 汉 ? 鼎。

       hào sān guó qì liǎng jìn

       号 三 ? 国 , 迄 ? 两 ? 晋。

       song qí ? jì ? liáng chén chéng

       宋 齐 ? 继 , 梁 ? 陈 ? 承。

       wéi nán cháo dū jīn líng

       为 南 ? 朝 , 都 ? 金 ? 陵。

       běi yuán wèi fēn dōng xi

       北 元 ? 魏 , 分 ? 东 ? 西。

       yǔ ? wén zhōu yǔ ? gāo qí

       宇 文 ? 周 , 与 ? 高 ? 齐。

       dài zhì ? suí yì ? tǔ ? yǔ

       迨 至 ? 隋 , 一 ? 土 ? 宇。

       bú ? zài chuan ? shī tǒng xù

       不 再 ? 传 , 失 ? 统 ? 绪。

       táng gāo zǔ qǐ ? yì shī

       唐 高 ? 祖 , 起 ? 义 ? 师。

       chú suí luàn chuàng guó jī

       除 隋 ? 乱 , 创 ? 国 ? 基。

       èr ? shí chuán ? sān bǎi zǎi

       二 十 ? 传 , 三 ? 百 ? 载。

       liáng miè zhī guó nǎi gǎi

       梁 灭 ? 之 , 国 ? 乃 ? 改。

       liáng táng jìn jí hàn zhōu

       梁 唐 ? 晋 , 及 ? 汉 ? 周。

       chēng wǔ ? dài ? jiē yǒu yóu

       称 五 ? 代 , 皆 ? 有 ? 由。

       yán sòng xīng shòu zhōu shàn

       炎 宋 兴 , 受 ? 周 ? 禅。

       shí ? bā chuán ? nán běi hùn

       十 八 传 , 南 ? 北 ? 混。

       liáo yǔ ? jīn dì ? hào fēn

       辽 与 金 , 帝 ? 号 ? 纷。

       dài miè ? liáo sòng yóu cún

       迨 灭 辽 , 宋 ? 犹 ? 存。

       zhì yuán xīng jīn ? xù xiē

       至 元 兴 , 金 ? 绪

       zhì yuán xīng jīn ? xù xiē

       至 元 兴 , 金 ? 绪 ? 歇。

       yǒu sòng ? shì ? yì tong miè

       有 宋 世 , 一 ? 同 ? 灭。

       bìng zhōng guó jiān róng dí

       并 中 国 , 兼 ? 戎 ? 狄。

       míng tài ? zǔ ? jiǔ qīn shī

       明 太 祖 , 久 ? 亲 ? 师。

       chuán jiàn wén fāng sì ? sì

       传 建 文 , 方 ? 四 ? 祀。

       qiān běi jīng ? yǒng lè ? sì

       迁 北 京 , 永 ? 乐 ? 嗣。

       dài chóng zhēn ? méi shān shì

       迨 崇 祯 , 煤 ? 山 ? 逝。

       qīng tài ? zǔ ? yīng jǐng mìng

       清 太 祖 , 膺 ? 景 ? 命。

       jìng sì ? fāng ? kè ? dà dìng

       靖 四 方 , 克 ? 大 ? 定。

       zhì xuān tǒng ? nǎi dà tóng

       至 宣 统 , 乃 ? 大 ? 同。

       shí ? èr shì qīng zuò zhōng

       十 二 世 , 清 ? 祚 ? 终。

       dú shǐ zhě kǎo shí lù

       读 史 者 , 考 ? 实 ? 录。

       tōng gǔ ? jīn ruò qīn ? mù

       通 古 今 , 若 ? 亲 ? 目。

       kǒu ? ér ? song ? xīn ér wéi

       口 而 诵 , 心 ? 而 ? 维。

       cháo yú sī xī ? yú ? sī

       朝 于 斯 , 夕 ? 于 ? 斯。

       xī zhòng ? ní shī xiàng tuó

       昔 仲 尼 , 师 ? 项 ? 橐。

       gǔ shèng xián shàng qín xué

       古 圣 贤 , 尚 ? 勤 ? 学。

       zhào zhōng ling ? dú ? lǔ lún

       赵 中 令 , 读 ? 鲁 ? 论。

       bǐ jì shì ? xué qiě qín

       彼 既 仕 , 学 ? 且 ? 勤。

       pī pú ? biān xiāo zhú jiǎn

       披 蒲 编 , 削 ? 竹 ? 简。

       bǐ wú shū qiě zhī miǎn

       彼 无 书 , 且 ? 知 ? 勉。

       tóu xuán liáng zhuī cì ? gǔ

       头 悬 梁 , 锥 ? 刺 ? 股。

       bǐ bú ? jiào ? zì qín ? kǔ

       彼 不 教 , 自 ? 勤 ? 苦。

       rú ? náng yíng ? rú yìng xuě

       如 囊 萤 , 如 ? 映 ? 雪。

       jiā ? suī ? pín ? xué bú chuò

       家 虽 贫 , 学 ? 不 ? 辍。

       rú fù ? xīn rú guà jiǎo

       如 负 薪 , 如 ? 挂 ? 角。

       shēn suī ? láo ? yóu kǔ zhuó

       身 虽 劳 , 犹 ? 苦 ? 卓。

       sū ? lǎo ? quán ? èr ? shí qī

       苏 老 泉 , 二 ? 十 ? 七。

       shǐ ? fā fèn ? dú shū ? jí

       始 发 奋 , 读 ? 书 ? 籍。

       bǐ jì lǎo ? yóu huǐ chí

       彼 既 老 , 犹 ? 悔 ? 迟。

       ěr ? xiǎo shēng yí zǎo ? sī

       尔 小 生 , 宜 ? 早 ? 思。

       ruò liáng hào bā shí ? èr

       若 梁 灏 , 八 ? 十 ? 二。

       duì ? dà ? tíng ? kuí duō ? shì

       对 大 廷 , 魁 ? 多 ? 士。

       bǐ jì chéng zhòng chēng yì

       彼 既 成 , 众 ? 称 ? 异。

       ěr ? xiǎo shēng ? yí ? lì ? zhì

       尔 小 生 , 宜 ? 立 ? 志。

       yíng bā suì néng yǒng shī

       莹 八 岁 , 能 ? 咏 ? 诗。

       mì qī suì néng fù ? qí

       泌 七 岁 , 能 ? 赋 ? 棋。

       bǐ ? yǐng ? wù rén chēng qí

       彼 颖 悟 , 人 ? 称 ? 奇。

       ěr ? yòu ? xué dāng xiào zhī

       尔 幼 学 , 当 ? 效 ? 之。

       cài ? wén ? jī ? néng biàn qín

       蔡 文 姬 , 能 ? 辨 ? 琴。

       xiè dào ? yùn ? néng yǒng yín

       谢 道 韫 , 能 ? 咏 ? 吟。

       bǐ nǚ zǐ ? qiě cōng mǐn

       彼 女 子 , 且 ? 聪 ? 敏。

       ěr nán ? zǐ ? dāng zì jǐng

       尔 男 子 , 当 ? 自 ? 警。

       táng liú yàn ? fāng qī ? suì

       唐 刘 晏 , 方 ? 七 ? 岁。

       jǔ ? shén tóng ? zuò zhèng zì

       举 神 童 , 作 ? 正 ? 字。

       bǐ ? suī ? yòu ? shēn yǐ ? shì

       彼 虽 幼 , 身 ? 已 ? 仕。

       ěr ? yòu ? xué ? miǎn ér ? zhì

       尔 幼 学 , 勉 ? 而 ? 致。

       yǒu ? wéi zhě yì ruò ? shì

       有 为 者 , 亦 ? 若 ? 是。

       quǎn shǒu ? yè jī ? sī chén

       犬 守 夜 , 鸡 ? 司 ? 晨。

       gǒu ? bù ? xué hé wéi ? rén

       苟 不 学 , 曷 ? 为 ? 人。

       cán ? tǔ sī ? fēng niàng mì

       蚕 吐 丝 , 蜂 ? 酿 ? 蜜。

       rén ? bù ? xué bù ? rú ? wù

       人 不 学 , 不 ? 如 ? 物。

       yòu ? ér ? xué zhuàng ér xíng

       幼 而 学 , 壮 ? 而 ? 行。

       shàng zhì jūn ? xià ? zé ? mín

       上 致 君 , 下 ? 泽 ? 民。

       yáng míng shēng ? xiǎn fù ? mǔ

       扬 名 声 , 显 ? 父 ? 母。

       guāng yú ? qián ? yù ? yú ? hòu

       光 于 前 , 裕 ? 于 ? 后。

       rén ? yí zǐ ? jīn mǎn yíng

       人 遗 子 , 金 ? 满 ? 赢。

       wǒ ? jiào ? zǐ wéi yì jīng

       我 教 子 , 惟 ? 一 ? 经。

       qín ? yǒu gōng ? xì ? wú ? yì

       勤 有 功 , 戏 ? 无 ? 益。

       jiè zhī ? zāi yí miǎn lì

       戒 之 哉 , 宜 ? 勉 ? 力。 ?

       翻译:网页链接

蚕吐丝蜂酿蜜三字经全文拼音版

       三字经全文带拼音:

       rén zhī chū xìng běn shàn。

       人之初 , 性本善。

       xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn。

       性相近 , 习相远。

       gǒu bú jiào xìng nǎi qiān。

       苟不 教 , 性乃迁。

       jiào zhī dào guì yǐ zhuān。

       教之道 , 贵以专。

       xī mèng mǔ zé lín chǔ。

       昔孟母,择邻处。

       zǐ bù xué duàn jī zhù。

       子不学 , 断机杼。

       dòu yān shān yǒu yì fāng。

       窦燕山 , 有义方。

       jiào wǔ zǐ míng jù yáng。

       教五子,名俱扬。

       yǎng bú jiào fù zhī guò。

       养不教 , 父之过。

《三字经》

       是中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中,《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。

       蚕吐丝蜂酿蜜《三字经》全文拼音版如下:

       cán tǔsī,fēng niàng mì,rén bùxué,bùrúwù。

       蚕吐丝,蜂酿蜜,人不学,不如物。

       yòuér xué,zhuàngér háng, shàng zhìjun1,xiàzémín。

       幼而学,壮而行,上致君,下泽民。

       yáng míng shēng, xiǎn fùmǔ,guāng yúqián, yùyúhòu。

       扬名声,显父母,光于前,裕于后。

       rén wèi zǐ,jīn wǎng yíng, wǒjiào zi, wéi yījīng。

       人遗子,金满赢,我教子,唯一经。

《三字经》告诉我们的道理:

       1、教与学的重要性

       教与学,道可修,始生之,终成之。这句话强调了教育和学习的持续性。从出生到死亡,人们都需要不断地接受教育和学习新的知识。教育不仅是教授技能和知识,更重要的是塑造人的品德和价值观。而学习则是人们成长的必经之路,通过不断地学习,人们可以提升自我,实现自己的价值。

       2、孝敬父母

       孝父母,当以孝,因色衰,而背之。这句话教导我们要孝敬父母。孝道是中华民族的传统美德,也是一个人品德的体现。我们应该时刻关心父母的身体健康和心理状况,尊重他们的意见和想法,尽自己最大的努力去孝敬他们。

       3、尊敬师长

       亲师友,习礼仪,亲其师,信其道。这句话强调了尊敬师长和学习礼仪的重要性。师长是我们成长道路上的重要引路人,他们不仅教授我们知识,还教会我们如何做人。我们应该尊敬师长,感谢他们的辛勤付出和教诲。

       4、勤奋学习

       玉不琢,不成器,人不学,不知义。这句话告诉我们,只有不断地学习和勤奋努力,才能成为有用之人。学习是一个不断积累的过程,需要我们耐心、细心、用心地去学习每一个知识点。只有不断地提高自己的知识水平和能力素质,才能在未来的生活和工作中更好地发挥自己的作用。

       5、诚信为本

       人之初,性本善,性相近,习相远。这句话强调了诚信的重要性。人们最初的本性都是善良的,但是由于环境和教育的不同,人们的性格和习惯也会有很大的差异。我们应该秉持真诚、诚实的态度去待人接物,不做虚假的事情,这样才能赢得别人的信任和尊重。

       好了,今天关于“《三字经》全文 带拼音”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“《三字经》全文 带拼音”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。

上一篇:暂无

下一篇:逝怎么读_逝怎么读什么意思